Spring til indhold

Ordensreglement

Læs gældende ordensreglement for Køge Havn her.

Droneflyvning

Ved brugen af droner på Køge havn skal nedenstående procedurebeskrivelse følges ved hver enkel anmodning om flyvetilladelse.

Køge Havn henholder sig til bekendtgørelse 1256 af 24/11-2017 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område)

Flyvning med drone på Køge Havn, uanset formålet, må kun foregå med Køge Havns tilladelse (gives af Port Security Officer via email:vagt@koegehavn.dk)

Køge Havn skal samtidig med fremsendelse af ansøgning se autorisation for drone og dronefører

Køge Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning)

Tilladelser gives kun som engangstilladelse (Der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget)

Modtageordning for skibsaffald

Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Køge Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe som anløber danske havne til at aflevere deres affald i de danske havne. Det kan være et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet.

Køge Havn har modtageordning jvnf. gældende lovgivning:

Annex I – Olieaffald

Der er tale om alle typer af olieaffald stammende fra transport af olie, så som brændstof, maskinslop, Tankskyllevand og beskidt ballastvand.

Annex II – Kemikalier

Rester og blandinger af flydende stoffer, der transporteres i bulk – kemikalier.

Annex III – Skadelige stoffer

Skadelige stoffer transporteret i pakket form.

Annex IV – Kloakspildevand

Der er tale om afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, vaskekummer, badekar, afløb anbragt i hospitalsrum, samt fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, der er blandet op med et af førnævnte stoffer.

Annex V – Driftsaffald

Der er tale om affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift. Driftsaffald må ikke indeholde: Batterier, dæk, asbest, elektronik, køleskabe, lysstofrør, olie- og kemikalieaffald.

Køge Havn kontaktes på telefon + 45 56 64 62 60 vedrørende modtageordninger.

TEST